TK 00 - 99

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

thống kê lô xiên

TK 00 - 99 xổ số miền Bắc

Lô tô Lần xuất từ 00-99
01
0.46% 1 lượt
02
1.39% 3 lượt
03
2.31% 5 lượt
05
0.46% 1 lượt
06
2.78% 6 lượt
07
0.93% 2 lượt
08
1.85% 4 lượt
09
0.93% 2 lượt
10
1.85% 4 lượt
12
1.85% 4 lượt
13
0.93% 2 lượt
14
0.93% 2 lượt
15
0.46% 1 lượt
16
0.93% 2 lượt
17
0.93% 2 lượt
18
2.31% 5 lượt
19
1.85% 4 lượt
20
0.46% 1 lượt
21
0.93% 2 lượt
22
1.39% 3 lượt
23
0.46% 1 lượt
24
0.46% 1 lượt
25
1.39% 3 lượt
26
0.46% 1 lượt
27
1.39% 3 lượt
28
0.93% 2 lượt
30
0.46% 1 lượt
31
0.93% 2 lượt
32
0.46% 1 lượt
33
0.93% 2 lượt
34
0.93% 2 lượt
36
0.93% 2 lượt
37
0.93% 2 lượt
38
0.46% 1 lượt
39
0.46% 1 lượt
40
1.85% 4 lượt
41
1.39% 3 lượt
42
1.39% 3 lượt
43
0.46% 1 lượt
44
0.46% 1 lượt
45
1.39% 3 lượt
46
1.85% 4 lượt
47
0.46% 1 lượt
49
1.85% 4 lượt
50
1.39% 3 lượt
55
1.85% 4 lượt
56
0.46% 1 lượt
57
0.93% 2 lượt
58
3.24% 7 lượt
59
1.39% 3 lượt
60
0.93% 2 lượt
61
1.85% 4 lượt
62
0.93% 2 lượt
63
1.85% 4 lượt
64
0.46% 1 lượt
67
1.39% 3 lượt
68
1.85% 4 lượt
69
0.93% 2 lượt
70
1.39% 3 lượt
71
1.39% 3 lượt
72
0.46% 1 lượt
73
1.85% 4 lượt
75
0.46% 1 lượt
76
0.93% 2 lượt
77
0.46% 1 lượt
78
0.93% 2 lượt
79
1.39% 3 lượt
80
2.31% 5 lượt
81
1.39% 3 lượt
82
0.46% 1 lượt
83
0.93% 2 lượt
84
0.93% 2 lượt
85
1.39% 3 lượt
86
0.93% 2 lượt
87
0.93% 2 lượt
88
0.93% 2 lượt
89
1.39% 3 lượt
90
0.93% 2 lượt
91
1.85% 4 lượt
93
1.39% 3 lượt
94
1.85% 4 lượt
95
2.31% 5 lượt
96
0.46% 1 lượt
97
0.46% 1 lượt
98
1.39% 3 lượt
99
0.46% 1 lượt

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )