TK XS Max 4D

Thống kê Max 4D theo lồng cầu

TK theo lồng cầu XS Max 4D thứ 3, 28/04/2020

Số LC 1
(Nghìn)
LC 2
(Trăm)
LC 3
(Chục)
LC 3
(Đơn vị)
0 1 lượt 5 lượt 4 lượt 5 lượt
1 4 lượt 2 lượt 4 lượt 1 lượt
2 1 lượt 1 lượt 4 lượt 1 lượt
3 2 lượt 3 lượt 3 lượt 2 lượt
4 4 lượt 2 lượt 1 lượt 2 lượt
5 6 lượt 1 lượt 2 lượt 7 lượt
6 1 lượt 5 lượt 4 lượt 4 lượt
7 3 lượt 4 lượt 2 lượt 4 lượt
8 5 lượt 2 lượt 4 lượt 2 lượt
9 3 lượt 5 lượt 2 lượt 2 lượt

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )